dzisiaj jest czwartek, 26 kwiecień 2018

opony, felgi Biznes 
 Sport Najczęściej czytane
Toruń ma budżet na 2014 rok

opublikowany: piątek, 20 grudzień 2013 / źródło: Urząd Miasta Torunia

Po wybudowaniu nowego mostu drogowego Toruń nie spocznie laurach. Będzie kontynuować rozpoczęte inwestycje, oraz przygotowywać nowe zadania współfinansowane z Unii Europejskiej.

Budżet Torunia na rok 2014 charakteryzują następujące wielkości:

Dochody 1.010.940.000 zł

Wydatki 1.129.940.000 zł

- w tym wydatki majątkowe (inwestycje) 400.738.500 zł

Deficyt 119.000.000 zł- Wszystko, co jest zawarte w budżecie na 2014 rok, wynika z oczekiwań i potrzeb mieszkańców – powiedział prezydent Torunia Michał Zaleski.

W roku 2014 priorytetem będzie kontynuacja inwestycji rozpoczętych przed rokiem 2014 i ich finansowe rozliczenie oraz przygotowanie nowych zadań do współfinansowania z Unii Europejskiej w nowej perspektywie. Równie ważne będzie stymulowanie ożywienia gospodarczego m.in. poprzez system ulg podatkowych, promocję przedsiębiorczości i miasta oraz przeciwdziałanie bezrobociu. Jednocześnie – tak jak dotychczas - miasto będzie stale i na bieżąco monitorować realizację planu dochodów, wydatków i poziomu zadłużenia.

Na rok 2014 przygotowano program ulg podatkowych mający na celu pobudzenie lokalnej przedsiębiorczości i pozyskanie nowych inwestorów. Wzrost stawek podatku od nieruchomości wyniesie średnio 1%. Nie będzie za to wzrostu stawek pozostałych podatków, podwyżek cen biletów za przejazd środkami komunikacji i czesnego za miejskie przedszkola i żłobki.

W zakresie wydatków inwestycyjnych, priorytetem w roku 2014 będzie kontynuacja projektów, dla których pozyskano dofinansowanie z budżetu UE z perspektywy 2007-2013. Na ten cel zaplanowano 253,0 mln zł, tj.61 % ogółu wydatków inwestycyjnych. Pozostałe inwestycje to przedsięwzięcia mające na celu ożywienie gospodarcze miasta (w tym m.in. uzbrojenie terenów inwestycyjnych), a także poprawę bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców (budowa dróg lokalnych, mieszkań komunalnych, placów zabaw, boisk sportowych, obiektów rekreacyjnych, modernizacje obiektów oświatowych, poprawa bazy opieki społecznej, ochrony zdrowia, itp.). W planie inwestycyjnym uwzględniono także środki na dokumentacje, analizy, studia wykonalności i przygotowanie wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie kolejnych miejskich projektów z budżetu UE z perspektywy 2014-2020. Ponadto 256 mln zł wydadzą na inwestycje miejskie spółki.

6,44 mln zł (6% dochodów z podatku od nieruchomości za rok 2012) zaplanowano dla budżetu partycypacyjnego, dzięki któremu mieszkańcy sami mogą zdecydować, co zrobić w mieście.

W zakresie działalności bieżącej zaplanowano wzrost wydatków na lokalny transport zbiorowy (uruchomienie nowych linii autobusowych i tramwajowych), pomoc społeczną i ochronę zdrowia (m.in. program promocji zdrowia wśród uczniów toruńskich szkół, program promocji dużej rodziny, rozwijanie rodzinnych form opieki nad dziećmi, wsparcie osób starszych, zajęcia pozalekcyjne dla uczniów, wsparcie finansowe Specjalistycznego Szpitala Miejskiego). Część pieniędzy przeznaczono na dofinansowanie nowo rozpoczynanej działalności miejskich instytucji: Centrum Nowoczesności „Młyn Wiedzy”, Toruńskiej Infrastruktura Sportowa sp. z o.o., Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki sp. z o.o. (rekompensata wypłacana w pierwszym roku działalności w związku z ograniczonymi możliwościami pozyskiwania dochodów). Wzrosną także wydatki na kulturę i kulturę fizyczną (dotacje dla organizacji pozarządowych, działalność młodzieżowych klubów sportowych i sportu kwalifikowanego) oraz promocję przedsiębiorczości i promocji miasta.

Dochody ogółem na rok 2014 zaplanowano na poziomie 1.010.940 tys. zł, czyli 97% przewidywanego wykonania za rok 2013. Zmiana poziomu planowanych dochodów spowodowana jest przede wszystkim mniejszymi o wpływami z refakturowania na TIS sp. z o.o. nakładów na budowę hali widowiskowo-sportowej, mniejszymi dochodami z dotacji budżetu państwa i UE odpowiednio (wzorem lat ubiegłych wpływ dotacji spodziewany jest w trakcie roku) oraz niższą subwencją.

Dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na poziomie niższym od prognozowanego przez Ministerstwo Finansów (106,8%), a wpływy z CIT na poziomie o 800 tys. zł niższym niż wykonanie w roku 2012.

Dochody związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów są wyższe o 50% od dochodów zaplanowanych na rok 2013, gdyż obejmują pełne 12 miesięcy funkcjonowania systemu (w roku 2013 było to tylko 6 miesięcy).

Wpływy ze sprzedaży majątku zostały zaplanowane na poziomie z roku 2013, tj. w wysokości 27 mln zł.

Wysokość dotacji na zadania inwestycje oszacowano na podstawie aktualnych harmonogramów finansowo – rzeczowych inwestycji. Najwyższe wpływy (65,8 mln zł) zaplanowano z refundacji wydatków poniesionych przez miasto w związku z budową nowego mostu przez Wisłę wraz z drogami dojazdowymi. Pozostałą kwotę dotacji z UE (75,8 zł) stanowią m.in. środki na refundację kosztów budowy Trasy Średnicowej, przebudowy ul. Nieszawskiej, uzbrojenia terenów inwestycyjnych, projektu tramwajowego i BiT City, rewitalizacji Młynów Toruńskich i Bulwaru Filadelfijskiego czy końcowego rozliczenia ISPA.

Limit nakładów inwestycyjnych ustalono w roku 2014 na kwotę 400,7 mln zł, tj. 35% ogółu wydatków. Jest on o 11,8 mln zł niższy niż w roku 2013. W planowanych wydatkach inwestycyjnych 80% stanowią inwestycje kontynuowane. Prawie połowa z nowo rozpoczynanych zadań (40%) to projekty, dla których pozyskano zewnętrzne środki.

W roku 2014 Toruń planuje ponieść mniej wydatków bieżących na zadania finansowane dotacjami budżetu państwa (mniej o 18 mln zł), remonty (mniej o 0,8 mln zł) oraz w sferze oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej (mniej o 12,6 mln zł) - jest to możliwe dzięki oszczędnościom w wynagrodzeniach (na kwotę 3,6 mln zł) w związku ze zmniejszeniem zatrudnienia, o 47 etatów nauczycieli i 36 etatów administracji i obsługi, zmniejszeniem kosztów bieżącego utrzymania szkół o 0,8 mln zł oraz tymczasowego zmniejszenia planu wydatków na dotacje dla przedszkoli prywatnych o 8,2 mln zł. Plan tych wydatków zostanie zwiększony o tę kwotę po otrzymaniu dotacji z budżetu państwa na prowadzenie opieki przedszkolnej, zgodnie ze znowelizowaną w r. 2013 ustawą o systemie oświaty.

Projekt budżetu został skonstruowany w sposób zapewniający ustalenie deficytu na optymalnym poziomie, zapewniającym pełne finansowanie dla wszystkich zadań obligatoryjnych. Zaplanowany na rok 2014 deficyt wynosi 119.000 tys. zł, a jego poziom jest uwarunkowany przez wydatki inwestycyjne. Działalność bieżąca wygeneruje nadwyżkę budżetową na poziomie 131,9 mln zł. Będą to dochody bieżące plus dochody ze sprzedaży majątku minus wydatki bieżące. Nadwyżka wraz z dotacjami inwestycyjnymi będą w roku 2014 stanowić źródło finansowania 69% wydatków inwestycyjnych. Pozostałych 31% sfinansuje kredyt bankowy.

Źródłem pokrycia deficytu będą kredyty z Europejskiego Banku Inwestycyjnego z 26-letnim okresem spłaty, w tym ostatnia transza na sfinansowanie budowy nowego mostu drogowego oraz kolejna transza w ramach przyznanego miastu w roku 2012 limitu kredytowego na finansowanie rozbudowy infrastruktury miejskiej (44 mln zł).Budżet Torunia na 2014 r. jest stabilny i bezpieczny. Miasto nie porywa się z motyką na słońce, ale chce się stale i systematycznie rozwijać, by mieszkańcom żyło się jak najlepiej. Takie działania prowadzone są od lat. Efekty widać. Świadczą o tym wyniki osiągane w różnorakich rankingach i poziom zadowolenia mieszkańców. I tak np. w tegorocznym badaniu „Rzeczpospolitej” gród Kopernika znalazł się w czołówce polskich miast pozyskujących fundusze z Unii Europejskiej. Do tej pory Gmina Miasta Toruń podpisała łącznie ponad 150 umów o dofinansowanie projektów konkursowych i kluczowych na łączną kwotę ponad miliarda złotych. W bieżącym okresie programowania, do chwili obecnej, pozyskaliśmy na przykład dofinansowanie z funduszy europejskich dla sześciu ważnych inwestycji o charakterze drogowym, z których największą jest budowa nowego mostu drogowego. Wspomagając się środkami unijnymi Toruń dba również o dziedzictwo kulturowe, o rozwój nauki i wiele innych dziedzin życia.

Nasze miasto znalazło się także w czołówce opracowanego przez „Wspólnotę” prestiżowego rankingu samorządowych inwestycji w infrastrukturę techniczną. W corocznym rankingu Toruń pnie się w górę. Świadczy to wyraźnie, że infrastruktura techniczna w naszym mieście jest coraz lepsza, że buduje się coraz więcej dróg, mieszkań oraz duży nacisk jest kładziony na gospodarkę kanalizacyjną, ściekową oraz odpadami. Inwestycje w infrastrukturę techniczną w przeliczeniu na mieszkańca wynoszą w Toruniu 1275 zł na osobę

Wysoką pozycję Torunia potwierdzają wyniki ostatniej Diagnozy Społecznej, w której gród Kopernika zajął 1. miejsce pod względem jakości życia. Jest to największe badanie socjologiczne w Polsce, obejmujące 36 tysięcy respondentów. Tu o miejscu w rankingu decydują nie ekonomiczne, twarde dane, lecz opinia samych mieszkańców. Według diagnozy torunianie czują się u siebie lepiej niż krakowiacy, katowiczanie, wrocławianie, warszawiacy, olsztynianie i gliwiczanie w swoich miastach. Również według ostatniego sondażu Gazety Wyborczej Toruń jest jednym z miast w Polsce najlepiej ocenianych przez swoich mieszkańców. Przed nami jest tylko Gdynia i Wrocław. Za nami m.in. Poznań, Sopot, Gdańsk, Kraków, Warszawa czy Bydgoszcz.

Mówiąc o kondycji Torunia wspomnieć też trzeba o tym, że niedawno po raz kolejny Agencja Ratingowa Fitch stwierdziła, że Toruń ma pozytywną oraz stabilną kondycję finansową i jest bardzo dobrze zarządzany. Nasze miasto realizuje wiele inwestycji, ma bardzo dobre wyniki operacyjne oraz korzystne długoterminowe prognozy finansowe. Analitycy uważają, że Toruń utrzyma bardzo dobre wyniki operacyjne w średnim i długim okresie, które pozwolą utrzymać wskaźniki obsługi zadłużenia na bezpiecznym poziomie. Zadłużenie mieści się w limitach ustawowych, a jego struktura jest bardziej korzystna niż w wielu innych polskich miastach.Urząd Miasta Torunia

Wały Gen. Sikorskiego 8
87-100 Toruń

http://www.torun.pl
informacje prasowe
tekst dostarczony za pomocą
systemu pr.otwarty.pl


Artykuły oraz zdjęcia umieszczone w portalu Otwarty.pl są chronione prawami autorskimi. Redakcja Otwarty.pl nie ponosi odpowiedzialności
za treść wypowiedzi zamieszczanych na forum oraz w komentarzach artykułów.
© 2007-2013 otwarty.pl - portal internetowy
kontakt z redakcją